موج رسا
کد خبر: ۳۰۲۶
تاریخ انتشار: شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۱۲

رشته های موجود و فعال مراكز

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 
    

آران و بیدگل
    

 
    

كارداني
    

كارشناسي
    

كارشناس حرفه‌اي ارشد / كارشناسي فناوري ارشد

ترمي
    

فناوری اطلاعات و ارتباطات ، حسابداری گرايش مالی ، گرافيک، الکترونیک-الکترونيک عمومی (پیوسته)، کاردانی حرفه ای هنرهاي تجسمي –گرافيك، کاردانی فنی فناوری اطلاعات - اینترنت و شبکه‌های گسترده، کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابداری مالی
    

مهندسی تکنولوژی نرم افزار ، حسابداری ، طراحی فرش دستباف،  مهندسی تکنولوژی الکترونیک، روابط عمومی، مهندسي فناوري اطلاعات - تجارت الكترونيك، كارشناسي حرفه اي روابط عمومي- رفتار اجتماعي و افكارسنجي، كارشناسي حرفه اي حسابداری - حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
    

 

پودماني
    

فناوری اطلاعات و ارتباطات، حسابداری گرايش صنعتی، روابط عمومی، کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- گرافیک، کاردانی حرفه ای روابط عمومی، کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری، کاردانی فنی فناوری اطلاعات- اینترنت و شبکه های گسترده، کاردانی فنی مکانیک-گرایش مونتاژ سیستمهای مکانیکی،  کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابداری صنعتی،
    

مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات ، حسابداری گرايش مالی، كارشناسي حرفه‌اي حسابداری ـ حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی، مهندسي فناوري اطلاعات - طراحی صفحات وب،

نجف‌آباد
    

ترمي
    

معماری-شهرسازی-عمران(امورپیمانها)-حمل و نقل و ترافیک شهری
    

مهندسی تکنولوژی ساختمان – مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری - معماری
    

 

پودماني
    

 
    

 

علويجه
    

ترمي
    

فناوری اطلاعات و ارتباطات ، حسابداری گرايش صنعتی ، نقشه کشی صنعتی،   برق صنعتی، جوشکاری، حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی، نرم افزار کامپیوتر، نقشه کشی عمومی_ نقشه کشی و طراحی صنعتی، تکنولوژی کنترل، لوازم خانگی، کاردانی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی، کاردانی فنی فناوری اطلاعات - اینترنت و شبکه‌های گسترده، کاردانی فنی نرم افزار- برنامه سازی کامپیوتر، کاردانی فنی کنترل، کاردانی فنی لوازم خانگی، کاردانی فنی جوشکاری، کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی، کاردانی فنی برق- برق صنعتی، کاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری صنعتی
    

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپيوتر ، حسابداری گرایش مالی ، حسابداری گرایش صنعتی، مهندسی تکنولوژی جوشکاری، مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی طراحی و نقشه کشی صنعتی، حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی، مهندسی الکترونیک ، کارشناسی حرفه ای حسابداری _ حسابداری مالی ، کارشناسی حرفه ای حسابداری _ حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی، كارشناسي حرفه اي حقوق _ حقوق ثبتی، مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی، مهندسی فناوری جوش، مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه، مهندسی فناوری اطلاعات _ فناوری اطلاعات
    

 

پودماني
    

فناوری اطلاعات و ارتباطات، حسابداری گرايش صنعتی، حسابداری گرایش مالی، حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی، سخت افزار کامپیوتر، نرم افزار کامپیوتر،کاردانی حرفه ای حسابداری، حسابداری صنعتی، کاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی، کاردانی حرفه ای حقوق _ حقوق ثبتی، کاردانی فنی فناوری اطلاعات- اینترنت و شبکه های گسترده،
    

مهندسی تکنولوژی کنترل – ابزار دقیق، مهندسي تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات ، مهندسی فناوری اطلاعات _ فناوری اطلاعات ، کارشناسی حرفه ای حسابداری _ حسابداری مالی، مهندسی فناوری کنترل _ ابزار دقیق

مبارکه
    

ترمي
    

فناوری اطلاعات و ارتباطات ، گرافيک، برق صنعتي، کاردانی حرفه ای هنرهاي تجسمي –گرافيك ، کاردانی فنی فناوری اطلاعات - اینترنت و شبکه‌های گسترده، كارداني فني نرم افزار- برنامه سازي كامپيوتر،كارداني فني كنترل،كارداني فني برق-برق صنعتي
    

گرافيك-گرافيك، گرافيك- تصويرسازي ، ارتباط تصويري،مهندسي فناوري كنترل- ابزار دقيق، مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي، مهندسي فناوري اطلاعات- طراحي صفحات وب، كارشناسي حرفه اي گرافيك- پوستر و نشانه، كارشناسي حرفه اي گرافيك - تصويرسازي
    

 

پودماني
    

فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرم افزار كامپيوتر، برق قدرت(توزيع)، تكنولوژي كنترل ، گرافيك، ايمني و بهداشت در واحدهاي صنفي، خدمات مالي در واحدهاي صنفي، كارداني فني برق-برق صنعتي، كارداني فني فناوري اطلاعات-اينترنت و شبكه هاي گسترده ، كارداني فني نرم افزار-برنامه سازي كامپيوتر ، كارداني فني كنترل ، كارداني حرفه اي ايمني و بهداشت واحدهاي صنفي ، كارداني حرفه اي خدمات مالي واحدهاي صنفي ،كارداني حرفه اي هنرهاي تجسمي- گرافيك ،كارداني حرفه اي معماري داخلي، كارداني حرفه اي حسابداري- حسابداري مالي، كارداني حرفه اي حقوق –حقوق ثبتي ،
    

مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش طراحي صفحات وب ، مهندسي فناوري اطلاعات- طراحي صفحات وب

هرند
    

ترمي
    

حسابداری گرایش مالی، حسابداری گرایش حسابرسی، حسابداری گرایش دولتی، نرم افزار کامپیوتر، ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)، فناوری اطلاعات و ارتباطات،کاردانی فنی فناوری اطلاعات - اینترنت و شبکه‌های گسترده، کاردانی فنی شبکه‌های کامپیوتری، کاردانی فنی نرم افزار - برنامه‌سازی کامپیوتر، کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابداری مالی
    

مهندسی تکنولوژی نرم افزار، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات،مهندسي فناوري اطلاعات-برنامه ‌نويسي تحت وب، مهندسي فناوري اطلاعات –تجارت‌الكترونيك،مهندسي‌فناوري‌اطلاعات -طراحي صفحات وب ، مهندسي فناوري اطلاعات-فناوري اطلاعات، مهندسي فناوري اطلاعات-امنيت اطلاعات، كارشناسي حرفه اي‌حسابداری- حسابداری مالی ، كارشناسي حرفه اي حسابداری - حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
    

 

پودماني
    

فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت کسب و کار، حسابداری گرایش مالی، کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار، کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابداری مالی کاردانی فنی نرم افزار - برنامه‌سازی کامپیوتر، کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری، کاردانی فنی فناوری اطلاعات - اینترنت و شبکه‌های گسترده
    

حسابداری گرایش مالی، مهندسی فناوری اطلاعات–‌‌فناوری‌اطلاعات،مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش طراحی صفحات وب، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک، كارشناسي حرفه اي حسابداری - حسابداری مالی، كارشناسي حرفه اي حسابداری - حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

تیران و کرون
    

ترمي
    

فرآوری سنگ گرایش سنگ ساختمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرم افزار کامپیوتر، حسابداری گرایش صنعتی، برق صنعتی، جوشکاری، الکتروتکنیک- برق صنعتی کاردانی فنی معدن فرآوری سنگهای تزئینی،  کاردانی فنی معدن فرآوری سنگهای ساختمانی، کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی، کاردانی فنی فناوری اطلاعات - اینترنت و شبکه های گسترده، کاردانی فنی برق – برق صنعتی، کاردانی فنی نرم افزار – برنامه سازی کامپیوتر،
    

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپيوتر ، مهندسی تکنولوژی الکترونیک، مهندسی تکنولوژی جوشکاری، حسابداری گرایش صنعتی، حسابداری، مهندسي فناوري الکترونیک صنعتی، مهندسی فناوری جوش، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی، کارشناس حرفه ای حسابداری- حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی، مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب،
    

 

پودماني
    

فناوری اطلاعات و ارتباطات، حسابداری گرايش صنعتی، کاردانی حرفه ای حسابداری تولیدی و صنعتی، کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده، کاردانی فنی فرآوری سنگهای ساختمانی، کاردانی فنی بازرسی جوش، نرم افزار کامپیوتر، جوشکاری
    

مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازی، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات ، حسابداری گرايش مالی

زرین شهر
    

ترمي
    

حقوق گرايش شوراي حل اختلاف،حسابداري گرايش حسابرسي،گرافيك،نرم افزار كامپيوتر،كارداني حرفه اي حقوق-شوراي حل اختلاف،كارداني حرفه اي هنرهاي تجسمي –گرافيك ،
    

گرافيك گرافيك ،گرافيك تصويرسازي، حسابداري،مهندسي تكنولوژي نرم افزار ، كارشناسي حرفه اي گرافيك –تصويرسازي، كارشناسي حرفه اي حقوق –ارشاد در امور مدني،
    

 

 

پودماني
    

حسابداري گرايش صنعتي، حسابداري گرايش مالي، حقوق گرايش شوراي حل اختلاف، فناوري اطلاعات و ارتباطات، گرافيك، نرم افزار كامپيوتر،كارداني حرفه اي حسابداري –حسابداري صنعتي ، كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي، كارداني حرفه اي حقوق-شوراي حل اختلاف،كارداني حرفه اي هنرهاي تجسمي-گرافيك،كارداني فني شبكه هاي كامپيوتري،كارداني فني نرم افزار-برنامه سازي كامپيوتر
    

 

گلپایگان
    

ترمي
    

شیرو فرآورده های لبنی ،شیمی آزمایشگاهی‌گرایش غذایی،تربیت مربی مراکز پیش از دبستان،کاردانی پیوسته مربی کودک،کاردانی پیوسته امور زراعی و باغی –تکنولوژی تولیدات باغی،حسابداری گرایش دولتی،کاردانی حرفه ای حسابداری –حسابداری دولتی،کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی
    

تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی،مدیریت تلفیقی آفات،کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی،کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی -پیشگیری از اعتیاد
    

 

پودماني
    

تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان،تکنولوژی‌گیاه پزشکی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی،کاردانی  حرفه ای حقوق –حقوق ثبتی،کاردانی حرفه ای حسابداری –حسابداری مالی،کاردانی فنی گیاه پزشکی
    

آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد،مربی پیش دبستانی

 
    

خور و بیابانک
    

ترمي
    

امور اداری ، الکتروتکنیک (پیوسته)، حقوق قضایی گرایش ثبتی،حسابداری صنعتی، کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی، کاردان فنی     فناوری اطلاعات-اینترنت وشبکه های گسترده، کاردانی فنی کنترل،کاردانی حرفه ای مدیریت-اموراداری، کاردانی حرفه‌ای حقوق-حقوق ثبتی، کاردان حرفه ای حسابداری-حسابداری  صنعتی ، کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر
    

حقوق قضایی گرایش ثبتی،

مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات، کارشناسی حرفه ای حقوق حقو ق ثبتی
    

 

پودماني
    

فناوری اطلاعات و ارتباطات، حسابداری گرايش صنعتی،حقوق قضایی گرایش ثبتی،کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابداری صنعتی، کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی،کاردان فنی فناوری اطلاعات –اینترنت وشبکه های گسترده
    

مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات ، حسابداری گرايش مالی،

مرکز نایین
    

ترمي
    

 
    

 
    

 

پودماني
    

مدیریت کسب و کار، خط تولید صنایع‌سرامیک ، کاردانی فنی آزمایشگاه صنایع سرامیک ، کاردانی حرفه ای بازاریابی، کاردانی فنی خط تولید صنایع سرامیک، کاردانی حرفه ای حسابداری مالی،  کاردانی حرفه ای مديريت كسب و كار
    

 

وزار ت فرهنگ و ارشاد اسلامی
    

مرکز فرهنگ‌وهنر واحد1
    

ترمي
    

امور فرهنگی ، روابط عمومی ،  نوازندگي ساز ایرانی ، نوازندگي ساز جهانی ، خبرنگاری ، عکاسی خبری ، چاپ با گرایش پیش از چاپ و چاپ با گرایش تکمیلی ، تبلیغات و بازاریابی ، امور نمایشگاهی،كارداني حرفه‌اي خبرنگاري، کاردانی حرفه ای موسيقي - نوازندگي ساز ايراني، کاردانی حرفه ای چاپ - طراحي چاپ، كارداني حرفه‌اي انيميشن، كارداني حرفه‌اي عكاسي خبري، كارداني حرفه‌اي روابط عمومي،كارداني حرفه‌اي امور فرهنگي
    

آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد ، روابط عمومی ، مدیریت امور فرهنگی ، کتابداری و اطلاع رسانی، كارشناسي حرفه اي موسيقي - نوازندگي ساز ايراني، كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي- الكترونيك، كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي - برنامه‌ريزي فرهنگي، كارشناسي حرفه‌اي عكاسي – خبر، كارشناسي حرفه‌اي خبرنگاري - اجتماعي و فرهنگي
    

 

پودماني
    

کاردانی حرفه ای موسيقي - نوازندگي ساز ايراني، کاردانی حرفه ای كمك كارگرداني،کاردانی حرفه‌ای روابط عمومي،کاردانی حرفه ای انيميشن،کاردانی حرفه ای امور فرهنگي،موسيقی گرايش سازجهانی ، موسيقی گرايش ساز ايرانی،فيلم سازي -نقاشي متحرك،فيلم سازي با گرایش کمک کارگرداني،ساز جهاني، ساز ايراني، روابط عمومی ، خدمات مشاوره حقوقی صنوف، خدمات كتابداری و اطلاع رسانی، خبرنگاري، چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلی، چاپ گرایش پیش از چاپ،امورفرهنگی
    

روابط عمومی كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي- الكترونيك

مركز  فرهنگ‌وهنر واحد2
    

ترمي
    

مترجمی زبان انگلیسی، خدمات جهانگردی، کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری ، مترجمی زبان انگلیسی- آثارمکتوب و متون رسمی ، گردشگری
    

کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی ، مترجمی - خبر انگلیسی ، مدیریت گردشگری
    

 

پودماني
    

مترجمی اسناد و مدارک، مترجمی نوار و فیلم
    

 

حج و زیارت اصفهان
    

ترمي
    

 
    

 
    

 

پودماني
    

کاردانی امور حج وزیارت

کاردانی حرفه ای امور حج وزیارت
    

کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت

جهاددانشگاهي
    

مركز جهاددانشگاهي
    

ترمي
    

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر، مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه، مهندسی تکنولوژی الکترونیك ، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ، مهندسی تکنولوژی فناوری‌اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات،مهندسي فناوري اطلاعات(فناوري اطلاعات) ، مهندسي فناوري اطلاعات (برنامه سازي تحت وب) ، مهندسي فناوري اطلاعات (تجارت الكترونيك)، مهندسي فناوري اطلاعات (طراحي صفحات وب) ، مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي ، مهندسي فناوري سيستم هاي سخت افزاري رايانه
    

صنایع شیمیایی گرایش صنایع شیمیایی ، الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی، اموراداري، الكترونيك آنالوگ ، سخت افزار كامپيوتر،فناوري اطلاعات و ارتباطات، نرم افزار كامپيوتر، كاردان فني كامپيوتر(سيستم هاي كامپيوتري ) كاردان حرفه اي مديريت ( امور اداري ) كاردان فني معدن(اكتشاف ) ، كاردان فني فناوري اطلاعات ( اينترنت و شبكه گسترده) كاردان فني نرم افزار( برنامه سازي كامپيوتر) كاردان فني شبكه هاي كامپيوتري
    

 

پودماني
    

مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات ، مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه،مهندسی تکنولوژی الکترونیک ، مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی ، مهندسی فناوری اطلاعات(IT) گرایش فناوری اطلاعات
    

کاردان فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه اي،کاردان فنی شبکه های کامپیوتری ، کاردان فنی برنامه سازی کامپیوتر، کاردان فنی اینترنت و شبکه های گسترده، سخت افزار كامپيوتر، نرم افزار كامپيوتر

وزارت صنعت، معدن و تجارت
    

مرکز آموزش علمی کاربردی ذوب آهن اصفهان
    

ترمي
    

 
    

مهندسی تکنولوژی کنترل – ابزار دقیق ، مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید – ماشین ابزار
    

مهندسی فناوری ارشد بازیافت پسماند صنعت فولاد، مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید قطعات   صنعتی، کارشناسی حرفه ای ارشد نظام تامین و تدارک

پودماني
    

 
    

 

مركز ‌ ‌خدمات‌علمي صنعتي
    

ترمي
    

تکنولوژی کنترل، سخت افزار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حسابداری گرایش صنعتی، کاردانی فنی کنترل، کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده، کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری، کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری، کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی
    

 
    

 

پودماني
    

نرم افزار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حسابداری گرایش صنعتی، سخت افزار کامپیوتر، کاردانی حرفه ای حسابداری تولیدی و صنعتی، کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر، کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری، کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
    

مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب، حسابداری گرایش مالی،کارشناسی حرفه ای حسابداری، کارشناسی حسابداری تولیدی و صنعتی

مرکز آموزش عالي علمي کاربردي عتيق
    

ترمي
    

کاردان فنی صنایع غذایی –نان، کاردان فنی صنایع غذایی- شیرینی سازی، کاردان فنی صنایع غذایی- گزسازی، کاردان حرفه ای حسابداری =حسابداری صنعتی تبلیغات و بازاریابی ،کاردان فنی شیمی آزمایشگاهی- غذایی، کاردان حرفه ای تبلیغات
    

مهندسی فناوری شیرینی و شکلات، کارشناس حرفه ای مدیریت تبلیغات- تجاری
    

 

پودماني
    

کاردان فنی صنایع نان، کاردان فنی صنعت شیرینی سازی، کاردان فنی صنعت گزسازی، کاردان فنی شیمی صنایع غذایی، کاردان حرفه ای بازاریابی، کاردان حرفه ای حسابداری تولیدی و صنعتی، کاردان حرفه ای گرافیک، کاردان حرفه ای لجستیک و زنجیره تأمین، سرپرستي تشکلهاي صنفي
    

مهندسی فناوری شیرینی و شکلات

شرکت تولید فرش ایران سپهر
    

ترمي
    

بافت و تولید فرش ماشینی ، حسابداری صنعتی ، نساجی (ریسندگی)، تبلیغات و بازاریابی، كارداني حرفه‌اي تبليغات، کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابداری صنعتی، کاردانی فنی صنايع نساجي – ریسندگی، کاردانی فنی صنايع نساجي - توليد فرش ماشيني
    

 
    

 

پودماني
    

بافت و تولید فرش ماشینی،تبلیغات و بازاریابی، حسابداری صنعتی ، نساجی (ریسندگی)، کاردانی حرفه ای بازاریابی
    

حسابداری صنعتی-مدیریت تبلیغات  و بازاریابی گرایش فرهنگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت
    

شرکت مهندسی آسانسور و پله برقي آسمان فراز چهلستون
    

ترمي
    

نصب و نگهداری آسانسور وپله برقی، نقشه کشی صنعتی،کاردانی فنی آسانسور و پله برقی، کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی
    

مهندسی فناوری آسانسور و بالابرها
    

 

پودماني
    

نصب وتعمیر آسانسور و پله برقی، تعمیرات مکانیکی ، نقشه کشی صنعتی، کاردانی فنی آسانسور وپله برقی، کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی، کاردانی فنی تعمیرات ماشین آلات صنعتی،کاردانی حرفه ای حسابداری واحدهای تولیدی و صنعتی
    

 

مركز گروه صنعتي انتخاب
    

ترمي
    

لوازم خانگی ، تعمیر و نگهداری ماشینهای الکتریکی ، نقشه کشی صنعتی ، تاسیسات الکتریکی صنعتی ، الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی(پیوسته)، صنایع فلزی گرایش جوشکاری (پیوسته) ،کاردانی فنی لوازم خانگی ، کاردانی فنی برق -تعمیر و نگهداری ماشینهای الکتریکی ، کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی ، کاردانی فنی برق - برق صنعتی ، کاردانی فنی بازرسی جوش ، کاردانی فنی ممیزی انرژی در صنعت ، کاردانی فنی جوشکاری ، کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری صنعتی
    

 
    

 

پودماني
    

مدیریت کسب و کار ، حسابداری گرایش صنعتی ، تکنولوژی کنترل ، جوشکاری ، نقشه کشی صنعتی ، کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ، کاردانی حرفه ای حسابداری تولیدی و صنعتی ، کاردانی حرفه ای بازاریابی ، کاردانی فنی کنترل، کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی ،کاردانی فنی برق صنعتی ،
    

مهندسی فناوری بازرسی جوش ، مهندسی  فناوری کنترل فرآیند

گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان
    

ترمي
    

کاردانی فنی تعمیرات ماشین آلات صنعتی

کاردانی فنی آزمون فلزات، کاردانی فنی بازرسی جوش
    

 
    

 

پودماني
    

کاردانی فنی تعمیرات ماشین آلات صنعتی ،کاردانی فنی آزمون فلزات، کاردانی فنی بازرسی جوش، کاردانی حرفه ای حسابداری تولیدی و صنعتی
    

 

سازمان  مراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
    

علمي کاربردي  نقش جهان اصفهان
    

ترمي
    

هنرهاي چوب
    

مرمت و احیاء بناهای تاریخی، گرافيک- گرافيک
    

 

پودماني
    

نقاشی ایرانی،  خدمات جهانگردي، گرافيك،کاردانی حرفه ای گردشگري، کاردانی حرفه ای هنرهاي تجسمي - نقاشي ايراني
    

مدیریت گردشگری

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
    

مركز مالك اشتر
    

ترمي
    

مترجمی زبان انگلیسی  ،امور اداری ، ماشین افزار ، جوشکاری ، تعمیر و نگهداری هواپیما ، کاردانی فنی مکانیک – ماشین افزار ، کاردانی فنی تعمیر و نگهداری  هواپیما
    

مهندسی تکنولوژی جوشکاری  ، مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید –ماشین ابزار  ، مهندسی تکنولوژی نرم افراز کامپیوتر ، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT – مدیریت ICT ، مدیریت امداد در سوانح – سوانح طبیعی  ، مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی
    

 

پودماني
    

 
    

 

صنایع دفاع زرین شهر
    

ترمي
    

ماشین افزار ، نرم افزار کامپیوتر حسابداری گرایش دولتی ، اموراداری
    

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپيوتر ،مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین ابزار
    

 

پودماني
    

 
    

 

وزارت جهاد کشاورزی
    

جهادكشاورزي اصفهان
    

ترمي
    

تکثیر وپرورش آبزیان، امور حقوقی زمین، پرورش گاو، پرورش طیور، بهداشتیار دامپزشکی، تولید و بهره برداری گیاهان دارویی ومعطر، تکنولوژی گیاهپزشکی، تکنولوژی تولیدات زراعی، گل و گیاهان زینتی، کاردانی حرفه ای تکنولوژی گیاهپزشکی، کاردانی فنی امورزراعی-گیاهان دارویی و معطر ، کاردانی فنی باغبانی-گل گیاهان زینتی، کاردانی فنی تولیدات زراعی ،کاردانی فنی  گیاهپزشکی ،کاردانی حرفه ای بهداشت محصولات دامی،کاردانی حرفه ای بهداشتیار دامپزشکی، کاردانی فنی دامپروری-پرورش  صنعتی گاو، کاردانی فنی دامپروری-پرورش  صنعتی طیور، کاردانی فنی صنایع غذایی-شیروفراورده های لبنی ، کاردانی فنی شیلات-تکثیروپرورش آبزیان زینتی ،کاردانی فنی شیلات-تکثیروپرورش ماهیان سردابی ،کاردانی فنی شیلات-تکثیروپرورش ماهیان گرمابی ،کاردانی فنی شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی، کاردانی فنی آبیاری- انتقال وتوزیع آب کشاورزی
    

مدیریت تعاون،بهداشت موادغذایی بامنشادامی، تکنولوژی پرورش طیور، تکنولوژی پرورش گاو، تکثیروپرورش آبزیان، تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی ومعطر، تولیدوپرورش گل وگیاهان زینتی، مدیریت تلفیق آفات، مکانیزاسیون کشاورزی(زراعی وباغی)، مهندسي فناوري دامپروری-پرورش صنعتی طیور،مهندسي فناوري دامپروری-پرورش صنعتی گاو، مهندسي فناوري گیاهپزشکی-مدیریت تلفیقی آفات، مهندسي فناوري زراعت_ گیاهان دارویی ومعطر،  مهندسي فناوري آبیاری-شبکه های آبیاری وزهکشی، مهندسي فناوري باغبانی-گل و گیاهان زینتی، مهندسي فناوري شیلات-تکثیر وپرورش آبزیان، کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون،  کارشناسی حرفه ای بهداشت موادغذایی بامنشادامی، کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات وتولیدات کشاورزی    مدیریت تعاون حسابداری خدمات  و تولیدات کشاورزی
    

 

پودماني
    

حسابداری گرایش دولتی حسابداری گرایش مالی نرم افزار کامپیوتر پرورش  طیور.گیاهان داروئی و معطر
    

 مدیریت تعاون

جهاد کشاورزی اصفهان (کاشان)
    

ترمي
    

امور زراعی و باغی-گرایش تولیدات باغی

تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
    

تولید و بهره برداری گیاهان داریی و معطر.
    

 

پودماني
    

تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر،کاردان فنی گیاهان دارویی و معطر.

حسابداری-گرایش دولتی، نرم افزار کامپیوتر
    

 

پریس فریدن
    

ترمي
    

مكانيزاسيون كشاورزي ، تكنولوژي توليدات زراعي ، تكنولوژي گياهپزشكي، کاردانی تكنولوژي توليدات زراعي ، كارداني فني آبياري ، انتقال و توزيع آب
    

توليد و بهره برداري از گياهان داروئي و معطر، توليد و بهره برداري از گياهان داروئي و معطر – حسابداري خدمات كشاورزي
    

 

پودماني
    

حسابداري مالي
    

 

پردیس خوانسار
    

ترمي
    

امور زراعی و باغی با گرایش تکنولوژی تولیدات باغی
    

 
    

 

پودماني
    

 
    

 

مرکزتعاونی‌های روستای
    

ترمي
    

 
    

 
    

 

پودماني
    

كارداني حرفه اي امور تعاون،کاردانی حرفه ای حسابرسی
    

 

وزارت نیرو
    

مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب‌وبرق اصفهان
    

ترمي
    

برق- قدرت گرایش پست و انتقال، برق- قدرت گرایش تولید، برق- قدرت گرایش توزیع، مکانیک-تاسیسات حرارتی نیروگاه ها، عمران- آب و فاضلاب گرایش شبکه تصفیه خانه فاضلاب، بهینه سازی مصرف انرژی
    

مهندسی تکنولوژی عمران- آب و فاضلاب، مهندسی تکنولوژی برق- شبکه های انتقال و توزیع، مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی کنترل- ابزار دقیق، مهندسی تکنولوژی کنترل- فرآیند
    

مهندسی فناوری ارشد شبکه های توزیع نیروی برق ، مهندسی فناوری ارشد مدیریت شبکه برق، مهندسی فناوری ارشد ممیزی انرژی ساختمان

پودماني
    

 
    

مهندسی تکنولوژی عمران- آب و فاضلاب، مهندسی تکنولوژی برق- شبکه های انتقال و توزیع، مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه

وزارت امور اقتصاد و دارایی
    

مرکز مالیاتی اصفهان
    

ترمي
    

کاردانی  ناپیوسته مدیریت بازرگانی ، کاردانی  ناپیوسته حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی ، کاردانی ناپیوسته حسابداری  گرایش مالیاتی ، کاردانی حسابداری گرایش حسابرسی ، کاردانی حرفه ای حسابداری –حسابداری مالیاتی ، کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری حسابرسی ، کاردانی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی ،
    

کارشناسی ناپیوسته حسابداری ، کارشناسی  ناپیوسته حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی ، کارشناسی حرفه ای حسابداری –حسابداری مالیاتی ، کارشناسی حرفه ای حسابداری –حسابرسی ، کارشناسی حرفه ای حقوق –حقوق ثبتی
    

 

پودماني
    

 
    

 

مركز  بانك ملت
    

ترمي
    

كارداني حرفه اي امور بانكي، كارداني حرفه اي امور بيمه، كارداني حرفه اي امور بورس
    

مديريت امور شعب(پيوسته)
    

 

پودماني
    

 
    

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
    

مركز بهزیستی استان اصفهان
    

ترمي
    

تربیت مربی مراکز پیش از دبستان، مدد کاری اجتماعی  ، کاردانی حرفه ای مددکاری اورژانس اجتماعی ، کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی ، کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش مددکاری خانواده ، کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش مددکاری کودک
    

آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد ، اصلاح وتربیت ، کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد ، کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش کودک ، کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش مرکز اورژانس اجتماعی ، کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی
    

 

پودماني
    

اصلاح وتربیت ، امور فرهنگی ،  روابط عمومی ، تربیت مربی مراکز پیش از دبستان ، کاردانی حرفه ای اصلاح وتربیت ، کاردانی  حرفه ای  تربیت مربی پیش دبستانی ، کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهدکودک ، کاردانی  حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش اورژانس اجتماعی ، کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش مددکاری خانواده ، کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش مددکاری کودک
    

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی ، کارشناسی حرفه ای مربی مراکز پیش از دبستان ، کارشناسی  حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش مراکز اورژانس اجتماعی ،

مرکز فنی و حرفه ی مهارتهای تخصصی اصفهان
    

ترمي
    

 
    

 
    

 

پودماني
    

کاردانی فنی برق - تاسيسات الكتريكي ساختمان، کاردانی فنی مكانيك - تاسيسات مكانيكي ساختمان، کاردانی فنی مكانيك - تعميرات ماشین‌آلات صنعتی، کاردانی فنی مكانيك - ماشین‌افزار، کاردانی فنی مكانيك خودرو
    

 

مرکز فنی و  حرفه ی اصفهان
    

ترمي
    

کاردانی فنی متالورژي - ريخته‌گري، كارداني فني ابزار دقيق
    

 
    

 

پودماني
    

برق (گرایش الکترونیک و ابزار دقیق)، ریخته گری (گرایش ذوب) ، کاردانی حرفه ای طراحي لباس، کاردانی فنی ابزار دقيق، کاردانی فنی جوشكاری، کاردانی فنی صنايع نساجي – ریسندگی، کاردانی فنی متالورژي - ريخته‌گري
    

 

مرکز فنی و  حرفه ی کاشان
    

ترمي
    

 
    

 
    

 

پودماني
    

کاردانی جوشکاری،کاردانی برق صنعتی، کاردانی برق-الکترونیک و ابزار  دقیق، کاردانی ماشین ابزار ،کاردان فنی مکانیک خودرو، کاردان فنی ماشین ابزار ،کاردان فنی ابزار دقیق،کاردان فنی برق صنعتی،کاردان فنی جوشکاری،کاردان فنی ماشین ابزار-کاردان فنی برق صنعتی-کاردان فنی مکانیک خودرو-
    

 

خانه كارگر جمهوری اسلامی ایران
    

مركز  خانه‌كارگر شماره23
    

ترمي
    

نقشه کشی عمومی گرایش نقشه کشی و طراحی صنعتی ، ماشین ابزار ، تعمیرات مکانیکی
    

 
    

 

پودماني
    

نقشه کشی صنعتی ، ماشین ابزار ، تعمیرات مکانیکی
    

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گرایش ماشین ابزار

خانه کارگر واحد17 کاشان
    

ترمي
    

مکانیک صنایع گرایش تاسیسات عمومی صنایع ، ماشین افزار ، حسابداری گرایش مالی ، مکانیک خودرو-مکانیک خودرو ،  کاردان فنی مکانیک-ماشین ابزار ، کاردان فنی مکانیک –مکانیک تاسیسات صنعتی ، کاردان فنی نرم افزار –برنامه سازی کامپیوتر،کاردان فنی حسابداری-حسابداری مالی
    

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین ابزار، حسابداری گرایش مالی، مهندسي فناوري مکانیک-ماشین ابزار ، کارشناسی حرفه ای حسابداری –حسابداری مالی
    

 

پودماني
    

سخت افزار کامپیوتر، نقشه کشی صنعتی ، ماشین ابزار ، تعمیرات مکانیکی ، تکنولوژی کنترل ،  فناوری اطلاعات و ارتباطات ،خدمات مشاوره حقوقی صنوف ، حسابداری گرایش مالی ، کاران حرفه ای حسابداری مالی ، کاردان حرفه ای خدمات مشاوره حقوقی اصناف ،کاردان حرفه ای امور حقوقی شورای حل اختلاف ،  کاردان فنی اینترنت و شبکه های گسترده، کاردان فنی برنامه سازی کامپیوتر، کاردان فنی تعمیرات ماشین آلات صنعتی،کاردان فنی ماشین ابزار،کاردان فنی کنترل
    

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو ، مهندسی فناوری مکانیک خودرو ، مهندسی تکنولوژی سیستمهای سخت افزاری رایانه ، مهندسی فناوری سیستمهای سخت افزاری رایانه ،

وزارت راه و شهرسازي
    

مركز  هواشناسي و علوم جو
    

ترمي
    

 
    

مهندسی تکنولوژی هواشناسی
    

 

پودماني
    

 
    

 

جامعه اسلامی کارگران
    

مركز آموزش جامعه اسلامي كارگران اصفهان
    

ترمي
    

الكترونيك-الكترونيك عمومي(پيوسته)، نقشه كشي عمومي_نقشه كشي وطراحي صنعتي(پيوسته)، حسابداري گرايش صنعتي، فناوری اطلاعات و ارتباطات، برق صنعتي،كارداني حرفه اي حسابداري –حسابداري صنعتي-كارداني فني فناوري اطلاعات –اينترنت وشبكه هاي گسترده- كارداني فني شبكه هاي كامپيوتري-كارداني فني برق _برق صنعتي
    

كارشناسي حرفه اي حسابداري –حسابداري خدمات وتوليدات صنعتي
    

 

پودماني
    

بازاريابي،تكنولو‍ژي كنترل،حسابداري گرايش مالي،فناوري اطلاعات وارتباطات، نساجي گرايش ريسندگي،نقشه كشي صنعتي،كارداني حرفه اي بازاريابي،كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي،كارداني فني فناوري اطلاعات –اينترنت وشبكه هاي كسترده-كارداني فني كنترل،كارداني فني نرم افزار-برنامه سازي كامپيوتر،كاردان فني نقشه كشي صنعتي،
    

 حسابداری گرايش مالی،مهندسي تكنولوژ‍ي شبكه هاي كامپيوتري   گرايش طراحي و پياده سازي،مهندسي تكنولو‍‍‍‍ژي كنترل _ ابزار دقيق، كارشناسي حرفه اي حسابداري -حسابداري مالي ،مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري،مهندسي فناوري كنترل _ابزار دقيق

وزارت کشور
    

مرکز شهرداری های استان اصفهان
    

ترمي
    

کاردانی شهرسازی،کاردان فنی شهرسازی ،کاردان فنی عمران امور پیمان ها،کاردان حرفه ای حقوق-خدمات قضایی
    

کارشناسی آتش نشانی و خدمات ایمنی (پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث)
    

 

پودماني
    

کاردانی  پودمانی حقوق قضایی(علوم ثبتی)، کاردانی پودمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (خدمات رایانه ای در شهرداری)،کاردانی پودمانی خدمات قضایی، کاردانی پودمانی آتش نشانی و خدمات ایمنی، (ایمنی و حفاظت ساختمان های بلند)، کاردانی پودمانی حسابداری (مالی)، کاردانی ناپیوسته پودمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (خدمات رایانه ای در شهرداری)، کاردانی پودمانی آتش نشانی و خدمات ایمنی (اطفای حریق) ، کاردانی پودمانی روابط عمومی، کاردان حرفه ای اطفا حریق شهری، کاردان حرفه ای حسابداری  مالی، کاردان حرفه ای روابط عمومی،کاردان حرفه ای حقوق ثبتی، کاردان فنی شهرسازی، کاردان فنی معماری شهری
    

کارشناسی حقوق قضایی(علوم ثبتی)، کارشناسی ناپیوسته پودمانی مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات (خدمات رایانه ای در شهرداری)، کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی،کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق وحوادث مهندسی  فناوری اطلاعات (IT) (خدمات رایانه ای در شهرداری)

 

شهرداری مهاباد
    

ترمي
    

كارداني فني توليدات زراعي، کاردانی حرفه ای حقوق - حقوق ثبتي
    

 
    

 

پودماني
    

تولید و بهره برداري گیاهان دارویی و معطر، حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی،تکنولوژی آموزشی،حسابداری گرايش  مالی، حسابداری گرایش خدمات عمومی، کاردانی حرفه ای تكنولوژي آموزشي، کاردانی حرفه ای‌حسابداری - حسابداری مالی، کاردانی حرفه ای حقوق - حقوق ثبتي
    

حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

 

قوه قضائیه
    

مرکز اداره کل زندانها
    

ترمي
    

اصلاح و تربیت، مددکاری اجتماعی،كارداني حرفه اي اصلاح و تربيت، کاردانی حرفه ای مددكاري اجتماعي - مددكاري خانواده
    

اصلاح و تربیت،كارشناسي حرفه‌اي مددكاري قضايي، كارشناسي حرفه‌اي اصلاح و تربيت
    

 

پودماني
    

 
    

 

مرکز آموزش بعثت 6
    

ترمي
    

 
    

 
    

 

پودماني
    

مدیریت خانواده(غیر حضوری)
    

 

دادگستري کل استان اصفهان
    

ترمي
    

 
    

 
    

 

پودماني
    

خدمات قضايي ،  دستيار قضايي

کاردان حرفه‌اي خدمات قضايي، کاردان حرفه اي دستياري قضايي
    

كارشناسي حرفه‌اي حقوق ـ گرايش ارشاد در امور کيفري

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
    

انصارالمهدي(عج)
    

ترمي
    

امداد و سوانح
    

----
    

 

پودماني
    

کاردانی پودمانی خدمات قضایی، کاردانی پودمانی اصلاح و تربیت، کاردانی پودمانی راهنمای آموزشی، کاردانی پودمانی IT، کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی، کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیت
    

کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
    

پست
    

ترمي
    

 
    

 
    

 

پودماني
    

خدمات پستی
    

 

جمعیت هلال احمر

جمهوری اسلامی
    

هلال احمر
    

ترمي
    

امداد سوانح، آتش نشانی و خدمات ايمنی (گرايش نجات)، کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهري، كارداني حرفه‌اي امداد سوانح
    

مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی، كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح طبيعي
    

 

پودماني
    

آتش نشانی و خدمات ايمنی با گرايش نجات، امداد وسوانح
    

مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی

سپاه پاسداران
    

امام حسین(ع)
    

ترمي
    

 
    

 
    

 

پودماني
    

سخت افزار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، تربیت مربی قرآن کریم ، مروج سیاسی
    

 

بنیاد شهید و امور ایثارگران
    

مرکز  بنیاد شهید و امور ایثارگران صفهان
    

ترمي
    

 
    

 
    

 

پودماني
    

کاردانی حرفه ای مددکاری خانواده،کاردانی حرفه ای امور فرهنگی،كارداني حرفه اي مددكاري اجتماعي - مددکاری خانواده
    

 

مطالب مرتبط:
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر شمـا: