جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۰    عبارت مورد جستجو: به گزارش مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، محصول توت فرنگی هم اکنون در استان زنجان هم به صورت گلخانه ای و هم در فضای آزاد در حال تولید است به طوری که در حال حاضر 36 واحد گلخانه ای در سطح 10 و نیم هکتار مشغول برداشت توت فرنگی در استان هستند