جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: روستای الکترونیکی

روستای الکترونیکی پری آخرین نقطه استان زنجان

روستای پری به عنوان آخرین نقطه استان زنجان محسوب می شود.

كد خبر : ۹۲۲۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۹